Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego HydroPlus, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu HydroPlus i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy Hydroplus, dostępny pod adresem www.hydroplus.pl, prowadzony jest przez firmę Sanbud Jacek Bałka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szwankowskiego 7A, 01-318 Warszawa. Numer NIP: 5222575100, REGON: 145852386

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep HydroPlus prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.hydroplus.pl 

KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie HydroPlus są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.  

4. Sklep HydroPlus dokłada wszelkich starań, aby towar prezentowany w naszym sklepie wyglądał tak samo, jak ten, który Państwo otrzymają w przesyłce. Jednak często mogą Państwo zauważyć różnice (nie będące podstawą reklamacji), które mogą wyniknąć z następujących przyczyn: a) Różnica wielkości. Produkty o różnej wielkości (różne wersje tego samego asortymentu) mogą mieć załączone zdjęcie produktu o jednej wielkości, kształt i proporcje produktów zatem mogą nie zgadzać się. b) Zdjęcia przedstawiają jedynie przykładową konfigurację produktu, a nie konkretnie oferowany przez nas produkt. c) W sporadycznych przypadkach używamy zdjęć zastępczych. Jeśli nie posiadamy np. zdjęcia zestawu możemy zamieścić zdjęcie prezentujące pojedynczy element, który wchodzi w skład tego zestawu. Jeśli posiadamy jedynie zdjęcie zestawu, to możemy zamieścić to zdjęcie oferując jedynie element zestawu znajdującego się na zdjęciu.

CENY

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych HydroPlus są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym HydroPlus wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

ZAMÓWIENIA

7. Zamówienie w sklepie internetowym HydroPlus można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia.
b) faksem wysłanym pod numer: (22) 752 86 72 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: HydroPlus@HydroPlus.pl takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,     Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 2 dni roboczego (za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w siedzibie firmy.

9. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie)

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standartowo nie przekracza on 5 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu klienta.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

11. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia.
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.
b) Zamówione towary można odebrać w siedzibie firmy po otrzymaniu potwierdzenia ich dostępności.

PŁATNOŚCI

12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
a) za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru
b) przedpłatą na konto
c) gotówką przy odbiorze w punkcie odbioru   d) kartą kredytową
e) w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

13. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu HydroPlus, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta, wraz z towarem.

14. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć na adres siedziby firmy.

15. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
b) świadczeń i towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
c) świadczeń i towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu   d) świadczeń i towarów oznaczonych w opisie świadczeń i towarów jako świadczenia i towary na specjalne zamówienie klienta nie podlegające zwrotowi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

17. Towary oferowane w sklepie internetowym HydroPlus są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu HydroPlus. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

18. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

19. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu HydroPlus nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym .

20. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

21. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru
c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

22. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu HydroPlus lub dostarczyć do siedziby firmy.

23. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

24. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

25. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

26. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

27. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

28. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

29. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

PROGRAM ZAUFANE OPINIE

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.HydroPlus.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.HydroPlus.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

30. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu HydroPlus nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

31. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.  


0 produktów  |  0 pln
Strona główna   |   O firmie   |   Regulamin   |   Kontakt z nami      
© 2010 hydroplus.pl   |   All rights reserved
Projekt, system cms: NetCoding.pl